Michał Kurc AFRP is a creative photographer  Fellow of the Polish Republic's Photoclub.

Cyfrografia 20031228

 

Prawo autorskie


"Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jest niezbędnym warunkiem rozwoju polskiej kultury. Wzmocnieniu ochrony ma służyć świadome korzystanie z praw twórców, artystów wykonawców, producentów...." - Tej tematyce poświęcona jest podstrona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prawie autorskim... http://www.prawoautorskie.gov.pl/ 


"Decyzją Ministra Kultury z dnia 29 maja 1995 roku (DP. 041/Z/14/95) ZPAF otrzymał zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, wprowadzenie do obrotu, wystawienie, najem, dzierżawa oraz dodatkowo decyzją z dnia 30 stycznia 2001 roku: wprowadzenie do pamięci komputera.

Możliwość powierzenia praw autorskich w zarząd i ochronę przysługuje każdemu uprawnionemu właścicielowi tych praw - przede wszystkim twórcom utworów fotograficznych, niezależnie od tego, czy są członkami ZPAF czy nie, jak również spadkobiercom twórców, następcom prawnym i innym osobom, które te prawa legalnie nabyły.

Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich zwalnia twórcę z potrzeby dochodzenia własnym kosztem i własnym wysiłkiem należnych mu wynagrodzeń do powierzonych utworów, jak też ścigania naruszeń tych praw na następujących polach eksploatacji:

reprodukowanie (kopiowanie, powielanie) dzieł dla użytku publicznego za pomocą jakiejkolwiek techniki i dla wszelkich celów, komercyjnych lub nie komercyjnych, w tym także digitalizacja na nośnikach elektronicznych i powielanie na podstawie oryginału; 
wprowadzanie reprodukowanych (powielonych) egzemplarzy dzieł do obrotu odpłatnego lub darmowego, w tym sprzedaż, użyczenie, najem, dzierżawa oraz wprowadzenie do pamięci komputera; wystawianie publiczne oryginalnych utworów i reprodukcji." - Biuro Prawa Autorskiego

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc